Листа на активни супстанции

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
Врз основа на член 93, став 2 од Законот за хемикалии („Службен весник на Република
Македонија” бр. 145/10 и 53/11), министерот за здравство донесе


ПРАВИЛНИК ЗА ЛИСТАТА НА АКТИВНИТЕ СУПСТАНЦИИ ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ
ВО БИОЦИДНИ ПРОИЗВОДИ, ЛИСТАТА ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ ВО НИСКОРИЗИЧНИ
БИОЦИДНИ ПРОИЗВОДИ И ЛИСТАТА НА БАЗИЧНИ СУПСТАНЦИИ, ТИПОТ НА
БИОЦИДНИТЕ ПРОИЗВОДИ, КАКО И НИВНИОТ ОПИС (∗)

 

Целосната листа преземете ја подолу: