Жиро сметки за барање на дозвола за увоз и извоз на хемикалии/ прекурзори

Назив на примачот:    Буџет на РМ
 
Сметка на примачот: 100 0000000630 95
 
Банка на примачот:    Народна Банка на Република Македонија
 
Износ:                         1000.00 ден
 
Уплатна сметка:         840 xxx 03413
 
Приходна шифра:       722322
 
Повикување на број- 
Задолжување:              се пополнува шифрата на лиценцата и шифрата на  
                                   органот  ( институцијата која е одговорна за 
                                   нејзино издавање)  (пр. I042 МЗ_БЛ; E042 МЗ_БЛ; 
                                   I010  МЗ_БЛ; E005 МЗ_БЛ; 
                                   Т010 МЗ_БЛ – доколку е само транзит)
 
Цел на дознака:           се пополнува ЕДИНСТВЕНИОТ ДАНОЧЕН БРОЈ  (ЕДБ) 
                                  НА КОРИСНИКОТ НА ДОЗВОЛАТА.
 
НАПОМЕНА:                 xxx- број на општина
 
 
 
 
 
Назив на примачот:    Министерство за здравство
 
Сметка на примачот: 100 0000000630 95
 
Банка на примачот:    Народна Банка на Република Македонија
 
Износ:                          620.00 ден
 
Сметка на буџетски
корисник:                     190010043463119
 
Приходна шифра:       723813
 
Програма:                    30
 
Цел на дознака:          барање за увоз на хемикалии/ прекурзори
« July 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Актуелно