Национална листа

Национална листа на нови и веќе класифицирани супстанци
во промет на територијата на Р. Македонија
Р.бр. Супстанца CAS EINECS Класификација
1 1-[[2-(2,4- dichlorophenyl)-4-propyl-1.3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazole/Propiconazol 60207-90-1 262-104-4 хемикалии кои се опасни за животната средина
2 2-(2 butoxyethoxy ) ethyl 6- propylpiperonyl ether 51-03-6 200-076-7 хемикалии кои се опасни за животната средина
3 2-(2-(4- klorfeni)fenil-acetil)indian-1,3-dion/ chlorophacinone 3691-35-8 223-003-0 многу отровни хемикалии
4 2-aminoethanol (ethanolamine) 141-43-5 205-483-3 штетни хемикалии
5 2-methy-4-isothiazolin-3-one - - нагризувачки хемикалии
6 2-methyl-2H-isothiazol-3-one 2682-20-4 - нагризувачки хемикалии
7 2-propanol ;1-propanol Isopropanol ;n-propyl alcohol 200-661-7 ;200-746-9 лесно запаливи хемикалии
8 2,2-dibromo-2-cijano-acetamid 10222-01-2 233-539-7 отровни хемикалии
9 2,4-D 2 Ethylheksil ester 1928-43-4 217-673-3 отровни хемикалии
10 2,4-D dimethylamine 2008-39-1 217-915-8 штетни хемикалии
11 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid 94-75-7 202-361-1 штетни хемикалии
12 2.2'-( octadec-9-enylimino)bisethanol 25307-17-9 - хемикалии кои се опасни за животната средина
13 3-iodo-2-propynil butyl carbamate 55406-53-6 - нагризувачки хемикалии
14 5-chloro-2 methyl-2H-isothiazol-3-one 26172-55-4 - нагризувачки хемикалии
15 Abamectin 71751-41-2 (65195-55-3 B1a, 65 265-610-3 / 265-611-9 многу отровни хемикалии
16 Acetamiprid 135410-20-7 - штетни хемикалии
17 acetic acid . . нагризувачки хемикалии
18 Acetochlor 34256-82-1 251-899-3 штетни хемикалии
19 Acid acetic 64-19-7 200-580-7 оксидирачки хемикалии
20 Acidum aceticum glaciale 64-19-7 200-580-7 оксидирачки хемикалии
21 alcohols,C12-14,ethoxylated 68439-50-9 - нагризувачки хемикалии
22 Alkyl dimethylamine betaine . . надразнувачки хемикалии
23 Alkyl Ether Sulfate 68891-38-3 500-234-8 надразнувачки хемикалии
24 Alkyl Polyglycoside 142464-42-8 - надразнувачки хемикалии
25 Alkylbenzyldimethylammonium chloride 68424-85-1 - штетни хемикалии
26 Allethrin 584-79-2 209-542-4 штетни хемикалии
27 Alphacypermethrin 67375-30-80 - оксидирачки хемикалии
28 Aluminum phosphide 20859-73-8 244-088-0 многу отровни хемикалии
29 Amidosulfuron 120923-37-7 407-380-0 штетни хемикалии
30 amines, C12-16-alkyldimethyl, N-oxides 85408-49-7 - оксидирачки хемикалии
31 Amino trimethyl phosphonic acid . . надразнувачки хемикалии
32 aminoalkyl glycines (amines, n-C10-16-alkyl-trimethilene di-, reaction products на chloracetic acid . . нагризувачки хемикалии
33 Amitraz 33089-61-1 251-375-4 многу отровни хемикалии
34 Amylphenol p-tert 80-46-6 201-280-9 штетни хемикалии
35 Azametifos - - надразнувачки хемикалии
36 Azimsulfuron 120162-55-2 - штетни хемикалии
37 Bendiocarb 22781-23-3 245-216-8 штетни хемикалии
38 Benomyl 17804-35-2 241-775-7 штетни хемикалии
39 Bensulfuron-methyl 83055-99-6 401-340-6 штетни хемикалии
40 Bentazone 25057-89-0 246-585-8 штетни хемикалии
41 benzalkonium chloride 63449-41-2 264-151-6 надразнувачки хемикалии
42 benzenesulfonic acid, C10-13-alkylderivs, sodium salts 68411-30-3 - нагризувачки хемикалии
43 Bifenthrin 82657-04-3 - отровни хемикалии
44 Bioaletrin - - штетни хемикалии
45 Biphenyl-2-ol     оксидирачки хемикалии
46 Boscalid 188425-85-6 - хемикалии кои се опасни за животната средина
47 brodifacoum 56073-10-0 259-980-5 многу отровни хемикалии
48 Bromadiolone 28772-56-7 249-205-9 многу отровни хемикалии
49 Bupirimate 41483-43-6 255-391-2 штетни хемикалии
50 C12-15 etoksilirani alkoholi (7EO) . . надразнувачки хемикалии
51 C13-15 alcohol etoxilate (11EO) . . штетни хемикалии
52 C9-C11 etoksilirani alkoholi . . надразнувачки хемикалии
53 Camphor 21368-68-3 244-350-4 штетни хемикалии
54 Captan 133-06-2 205-087-0 штетни хемикалии
55 Carboxin 5234-68-4 226-031-1 штетни хемикалии
56 Cartap hydrochloride 15263-52-2 239-309-2 отровни хемикалии
57 cetrimide 1119-97-7 214-291-9 нагризувачки хемикалии
58 Chlorothalonil 1897-45-6 217-588-1 оксидирачки хемикалии
59 Chlorpyrifos 2921-88-2 220-864-4 отровни хемикалии
60 Chlortoluron 15545-48-9 239-592-2 штетни хемикалии
61 Ciram - - штетни хемикалии
62 Citric acid 77-92-9 201-069-1 надразнувачки хемикалии
63 Clomazone 81777-89-1 - штетни хемикалии
64 cocamide DEA - - нагризувачки хемикалии
65 Copper oxychloride 1332-65-6 215-572-9 штетни хемикалии
66 Copper sulphate 12527-76-3 (7758-99-8) 231-847-6 штетни хемикалии
67 Copper(I) oxide 1317-39-1 215-270-7 штетни хемикалии
68 Copper(II) hydroxide 20427-59-2 243-815-9 штетни хемикалии
69 Cycloxydim 101205-02-1 - штетни хемикалии
70 Cyfluthrin 68359-37-5 269-855-7 штетни хемикалии
71 Cymoxanil 57966-95-7 261-043-0 штетни хемикалии
72 Cypermethrin 52315-07-8 257-842-9 штетни хемикалии
73 Cypermethrin alfa 67375-30-8 257-842-9 оксидирачки хемикалии
74 Cyphenothrin 39515-40-7 254-484-5 штетни хемикалии
75 Deltamethrin 52918-63-5 258-256-6 отровни хемикалии
76 Deltamethrin . . отровни хемикалии
77 Desmedipham 13684-56-5 237-198-5 штетни хемикалии
78 Diazinon 333-41-5 206-373-8 отровни хемикалии
79 Dicamba 1918-00-9 217-635-6 штетни хемикалии
80 Dichlorvos 62-73-7 200-547-7 многу отровни хемикалии
81 Dichlorvos . . отровни хемикалии
82 didecyldimethyl ammonium chloride 7173-51-5 230-525-2 нагризувачки хемикалии
83 Diethylamine 109-89-7 203-716-3 штетни хемикалии
84 Difenacoum 56073-07-5 259-978-4 отровни хемикалии
85 Difenoconazole 119446-68-3 - штетни хемикалии
86 Difenzoquat methyl sulfate 43222-48-6 256-152-5 отровни хемикалии
87 Difethialone 3347-22-6 222-098-6 штетни хемикалии
88 Diflufenican 83164-33-4 - штетни хемикалии
89 dimethenamid P 163515-14-8 - штетни хемикалии
90 Dimethoate 60-51-5 200-480-3 отровни хемикалии
91 Dimethomorph 110488-70-5 404-200-2 нагризувачки хемикалии
92 Dimethyl benzyl ammonium chloride 122-19-0 204-527-9 оксидирачки хемикалии
93 Dimethylamonium - - штетни хемикалии
94 Dinocap 39300-45-3 254-408-0 отровни хемикалии
95 Dithianon 3347-22-6 222-098-6 оксидирачки хемикалии
96 Empenthrin 54406-48-3 - хемикалии кои се опасни за животната средина
97 Endosulfan 115-29-7 204-079-4 отровни хемикалии
98 Epoksiconazole - - штетни хемикалии
99 Esfenvalerate 66230-04-4 - отровни хемикалии
100 Ethanol 64-17-5 200-578-6 надразнувачки хемикалии
101 Ethofumesate 26225-79-6 247-525-3 штетни хемикалии
102 Ethyl Butilacetylaminopropionate 52304-36-6 257-835-0 оксидирачки хемикалии
103 ethylene glycol 107-21-1 - штетни хемикалии
104 Famoxadone 131807-57-3 - штетни хемикалии
105 Fenamidone 161326-34-7 - штетни хемикалии
106 Fenarimol 60168-88-9 262-095-7 отровни хемикалии
107 Fenazaquin 120928-09-8 410-580-0 отровни хемикалии
108 Fenbuconazole 114369-43-6 406-140-2 штетни хемикалии
109 Fenitrothion 122-14-5 204-524-2 штетни хемикалии
110 Fenthion 55-38-9 200-231-9 отровни хемикалии
111 Fipronil 120068-37-3 424-610-5 отровни хемикалии
112 Florasulam 145701-23-1 - штетни хемикалии
113 Fluazifop-P-butyl 69806-50-4 274-125-6 штетни хемикалии
114 Fluazinam 79622-59-6 - штетни хемикалии
115 Flumetsulam 98967-40-9 - штетни хемикалии
116 Folpet 133-07-3 205-088-6 штетни хемикалии
117 Foramsulfuron 173159-57-4 - штетни хемикалии
118 Fosetyl-aluminium 39148-24-8 254-320-2 штетни хемикалии
119 Fosthiazate 98886-44-3 - отровни хемикалии
120 Gamma-cyhalothrin 76703-62-3 - отровни хемикалии
121 glutaral . . отровни хемикалии
122 glutaral . . отровни хемикалии
123 Glyphosate 1071-83-6 213-997-4 надразнувачки хемикалии
124 Glyphosate 1071-83-6, 38641-94-0 254-056-8 надразнувачки хемикалии
125 Hexaconazole 79983-71-4 - штетни хемикалии
126 Hexythiazox 78587-05-0 - отровни хемикалии
127 hidrochloric acid 32%, воден раствор - - нагризувачки хемикалии
128 Hydrogen perokside - - нагризувачки хемикалии
129 hydrogen peroxide 7722-84-1 231-765-0 нагризувачки хемикалии
130 Hydrogen sulfat - - нагризувачки хемикалии
131 Imazamox 114311-32-9 - штетни хемикалии
132 Imazethapyr 81335-77-5 - штетни хемикалии
133 Imidacloprid 138261-41-3 - штетни хемикалии
134 Imiprothrin 72963-72-5 428-790-6 нештетни хемикалии
135 Indoxacarb 173584-44-6 - отровни хемикалии
136 Initium - - хемикалии кои се опасни за животната средина
137 Iodosulfuron-methyl-sodium 144550-36-7 - штетни хемикалии
138 Iprodione 36734-19-7 253-178-9 штетни хемикалии
139 Iprovalicarb 140923-17-7 - штетни хемикалии
140 Isopropanol 67-63-0 200-661-7 оксидирачки хемикалии
141 Isoproturon 34123-59-6 251-835-4 штетни хемикалии
142 Isoxaflutole 141112-29-0 - штетни хемикалии
143 jod . . надразнувачки хемикалии
144 Kresoxim-methyl 143390-89-0 417-880-0 штетни хемикалии
145 ksilen . . штетни хемикалии
146 Lambda-cyhalothrin 91465-08-6 415-130-7 отровни хемикалии
147 Linuron 330-55-2 206-356-5 штетни хемикалии
148 Lithium perfluorooctane sulfonate 29457-72-5 249-644-6 нештетни хемикалии
149 Lufenuron 103055-07-8 410-690-9 штетни хемикалии
150 Malathion 121-75-5 204-497-7 штетни хемикалии
151 Mancozeb 8018-01-7 - штетни хемикалии
152 Mefenacet 73250-68-7 277-328-8 штетни хемикалии
153 Mefenpyr 135590-91-9 - штетни хемикалии
154 Mesotrione 104206-82-8 - штетни хемикалии
155 Metaflumizone 139968-49-3 - штетни хемикалии
156 Metalaksil-M 70630-17-0 - отровни хемикалии
157 Metaldehyde 108-62-3 - штетни хемикалии
158 Metamitron 41394-05-2 255-349-3 штетни хемикалии
159 methanol . . запаливи хемикалии
160 Methidathion 950-37-8 213-449-4 многу отровни хемикалии
161 Methomyl 16752-77-5 240-815-0 многу отровни хемикалии
162 Methoprene 65733-16-6 - хемикалии кои се опасни за животната средина
163 Methoxyfenozide 161050-58-4 - штетни хемикалии
164 Metiram 9006-42-2 - штетни хемикалии
165 Metolachlor 51218-45-2 257-060-8 штетни хемикалии
166 Metrafenone 220899-03-6 - штетни хемикалии
167 Metribuzin 21087-64-9 244-209-7 штетни хемикалии
168 Mineral Oil, white 8042-47-5 232-455-8 отровни хемикалии
169 Monocrothophos 6923-22-4 230-042-7 отровни хемикалии
170 Muscalure 27519-02-4 - нагризувачки хемикалии
171 Myclobutanil 88671-89-0 - оксидирачки хемикалии
172 N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine 2372-82-9 219-145-8 штетни хемикалии
173 N-alkyl (C 12-16)-N-N-dimethyl-N-benzylammonium chloride 68424-85-1 270-325-2 нагризувачки хемикалии
174 N,N-Diethyl-m-toluamide 134-62-3 205-149-7 лесно запаливи хемикалии
175 Napropamide 15299-99-7 - отровни хемикалии
176 Nicosulfuron 111991-09-4 - штетни хемикалии
177 nitric acid . . оксидирачки хемикалии
178 Novaluron 116714-46-6 - штетни хемикалии
179 o-benzyl-p-chlorphenol 123-32-1 204-385-8 штетни хемикалии
180 o-Phenylphenol 90-43-7 201-993-5 штетни хемикалии
181 Omethoate 1113-02-6 214-197-8 многу отровни хемикалии
182 Oxyfluorfen 42874-03-3 255-983-0 штетни хемикалии
183 Paecilomyces lilacinus vid 251 - - штетни хемикалии
184 Penconazole 66246-88-6 266-275-6 штетни хемикалии
185 Pendimethalin 40487-42-1 254-938-2 штетни хемикалии
186 Penoxsulam 219714-96-2 - штетни хемикалии
187 pentapotassium bis( peroxymono sulphate) bis(sulphate) 70693-62-8 274-778-7 надразнувачки хемикалии
188 peracetic acid 79-21-0 .-201-186-8 нагризувачки хемикалии
189 Permethrin 52645-53-1 258-067-9 штетни хемикалии
190 Phenmedipham 13684-63-4 237-199-0 штетни хемикалии
191 Phenothrin 26002-80-2 247-404-5 нештетни хемикалии
192 phosphoric acid . . нагризувачки хемикалии
193 Piperonyl Butoxide - - оксидирачки хемикалии
194 Pirimicarb 23103-98-2 245-430-1 отровни хемикалии
195 Poliethylene-glycol-15-hydroxy-stearat 70142-34-6 - нагризувачки хемикалии
196 Polyalkylglycoside C8-16 110615-47-9 - надразнувачки хемикалии
197 Potassium iodide 7681-11-0 231-659-4 штетни хемикалии
198 Pottasium hydrokside 1310-58-3 - нагризувачки хемикалии
199 Povidon Iod 25655-41-8 - штетни хемикалии
200 Prallethrin 23031-36-9 245-387-9 штетни хемикалии
201 Procymidone 32809-16-8 251-233-1 штетни хемикалии
202 Prometryn 7287-19-6 230-711-3 оксидирачки хемикалии
203 Propamocarb hydrochloride 25606-41-1 247-125-9 штетни хемикалии
204 Propan 2-ol (Isopropanol) 67-63-0 200-661-7 надразнувачки хемикалии
205 Propanil 709-98-8 709-98-8 штетни хемикалии
206 Propanol (propan 1-ol) 71-23-8 200-746-9 надразнувачки хемикалии
207 propanol-2-ol . . запаливи хемикалии
208 Propiconazole 60207-90-1 262-104-4 штетни хемикалии
209 Propineb 12071-83-9 235-134-0 штетни хемикалии
210 Propyl alcohol 71-23-8 200-746-9 нештетни хемикалии
211 Prosulfuron 94125-34-5 - штетни хемикалии
212 Pymetrozine 123312-89-0 - штетни хемикалии
213 Pyraclostrobin 175013-18-0 - отровни хемикалии
214 Pyrethrin extract 25% 8003-34-7 232-319-8 штетни хемикалии
215 Pyrimethanil 53112-28-0 - отровни хемикалии
216 Pyriproxifen . . хемикалии кои се опасни за животната средина
217 Pyroxsulam - - надразнувачки хемикалии
218 quaternary ammonium compaunds benzyl-C12-14-alkyl(ethyphenyl methyl dimethyl) chlorides . . нештетни хемикалии
219 quaternary ammonnium compaunds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, chlorides 68424-85-1 . нагризувачки хемикалии
220 Quinalphos 13593-03-8 237-031-6 отровни хемикалии
221 Quinclorac 84087-01-4 402-780-1 штетни хемикалии
222 Quizalofop-P-ethyl 100646-51-3 - штетни хемикалии
223 Quizalofop-P-tefuryl 119738-06-6 414-200-4 штетни хемикалии
224 sec-butyl 2-(2-hydroxyethyl) piperidine-carboxylate 119515-38-7 423-210-8 нештетни хемикалии
225 sodium C10-16 alkyl ethoxy sulphate 68585-34-2 - нагризувачки хемикалии
226 Sodium Chloride 7647-14-5 231-598-3 нештетни хемикалии
227 Sodium chloride - - штетни хемикалии
228 sodium dodecyl benzyl sulfonate 68411-30-3 - штетни хемикалии
229 Sodium hidroxide 1310-73-2 - нагризувачки хемикалии
230 Sodium hydrogen sulfate monohydrate 10034-88-5 231-665-7 оксидирачки хемикалии
231 Sodium hypochlorite 7681-52-9 - нагризувачки хемикалии
232 Sodium Laureth Sulfate 68585-34-2 - надразнувачки хемикалии
233 Sodium Lauryl Ether Sulfate;amide,coco,N-(hydroxyethyl);Cocoyl amide propyldimethyl Glycine;Ethyl al 68585-34-2; 68140-00-1; 61789- 500-223-8; 268-770-2; 263-058- надразнувачки хемикалии
234 Spinosad 168316-95-8 434-300-1 штетни хемикалии
235 Spirodiclofen 148477-71-8 - штетни хемикалии
236 Spiromesifen 283594-90-1 - штетни хемикалии
237 Spiroxamine 118134-30-8 - штетни хемикалии
238 Sulfur 7704-34-9 231-722-6 штетни хемикалии
239 Sulfuric acid - - нагризувачки хемикалии
240 Tau-fluvalinate 102851-06-9 - штетни хемикалии
241 Tebuconazole 107534-96-3 403-640-2 штетни хемикалии
242 Teflubenzuron - - штетни хемикалии
243 Terbufos 13071-79-9 235-963-8 отровни хемикалии
244 terbuthylazine 5915-41-3 227-637-9 штетни хемикалии
245 Tetramethrin 7696-12-0 231-711-6 штетни хемикалии
246 Thiacloprid 111988-49-9 - штетни хемикалии
247 Thiamethoxam 153719-23-4 428-650-4 штетни хемикалии
248 Thiophanate-methyl 23564-05-8 245-740-7 штетни хемикалии
249 Thiram 137-26-8 205-286-2 штетни хемикалии
250 Topramezone 210631-68-8 - хемикалии кои се опасни за животната средина
251 Transfluthrin 118712-89-3 - нагризувачки хемикалии
252 Triadimenole 55219-65-3 259-537-6 оксидирачки хемикалии
253 Triasulfuron 82097-50-5 - штетни хемикалии
254 Tribenuron-methyl 101200-48-0 401-190-1 штетни хемикалии
255 Triclosan 3380-34-5 222-182-2 надразнувачки хемикалии
256 Trifloxystrobin 141517-21-7 - штетни хемикалии
257 Trifluralin 1582-09-8 216-428-8 штетни хемикалии
258 Triticonazole 131983-72-7 - штетни хемикалии
259 Tritosulfuron - - надразнувачки хемикалии
260 Troklosen natrium . . штетни хемикалии
261 Urea 24370-25-0 246-209-2 оксидирачки хемикалии
262 Warfarin 81-81-2 201-377-6 отровни хемикалии
263 Zinc phosphide 1314-84-7 215-244-5 отровни хемикалии
264 Азаметифос - - надразнувачки хемикалии
265 железо пирофосфат хидрат 10058-44-3 233-190-0 штетни хемикалии
266 магнезиум нитрат 10377-60-3 - оксидирачки хемикалии