Подзаконски акти
Барај документи за преземање
Категорија: Подзаконски акти
Подзаконски акти Документ: 44

Врз основа на член 17 став (2) од Законот за хемикалии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10 и 53/11), министерот за здравство донесе

 

 

ПРАВИЛНИК ЗА МЕТОДИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ХЕМИКАЛИИТЕ( )

 

Член 1
Со овој правилник се пропишуваат методите за испитување на хемикалиите.

Член 2
Методите за испитување на физичките и хемиските својства на хемикалиите се дадени во дел А од Прилогот, кој е составен дел на овој правилник.
Методите за испитување на токсиколошките и другите здравствени ефекти на хемикалиите се дадени во дел Б од Прилогот, кој е составен дел на овој правилник.
Методите за испитување на екотоксиколошките својства на хемикалиите се дадени во дел В од Прилогот, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3
Одредбите на овој правилник ќе важат до пристапувањето на Република Македонија во Европската унија.

Член 4
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

 

Бр. _________                                                                                      Министер,

Датум ___________                                                                       Никола Тодоров

Прилог

Преземи

Список на класификувани супстанции

Преземи

Насоките за изготвување на безбедносниот лист

Преземи

Правилник за начелата за добра лабораториска пракса

Преземи

Правилник за начинот на класификација и означување на опасните хемикалии

Преземи

Правилник за начинот на кој се врши процената на безбедноста на хемикалијата и содржината на извештајот на безбедноста на хемикалијата „ Сл. Весник на РМ „ бр. 82/2011

Преземи

Листа на ограничувања и забрани „ Сл. Весник на РМ „ бр. 57/2011

Преземи

Листа на супстанции кои се класифицирани во одредени класи на опасност, Листа на РОРѕ супстанции на кои се однесуваат ограничувањата и Листа на РОРѕ супстанции на кои се однесуваат забраните „ Сл. Весник на РМ „ бр. 57/2011

Преземи

Максимално дозволени вредности на содржината на VOC во премази (бои и лакови) кои се нанесуваат на згради, нивна опрема и вградливи делови и Максимaлно дозволени вредности на содржината на VOC во средствата и премазите за репарација на патни возила „ Сл.

Преземи

Посебни правила за обележување на производите кои содржат азбест „ Сл. Весник на Р.М.„ бр. 57/2011

Преземи

Листа за изменување и дополнување на листата на забрани и ограничувања на употреба на хемикалии Сл. весник на РМ бр. 67/12

Преземи

Правилник за податоците кои се водат за секоја хемикалија во Регистарот на хемикалии Сл. весник на РМ бр. 67/12

Преземи

Правилник за дополнување на правилникот за податоците кои се водат за секоја хемикалија во Регистарот на хемикалии Сл. весник на РМ бр.120/2012

Преземи

Листа на високоризични супстанции ( кои предизвикуваат загриженост ) Сл. Весник на Р.М. бр. 156/11

Преземи

Листа за дополнување на листата на високоризични супстанции (кои предизвикуваат загриженост)-објавена во Сл.весник на Р.М. бр. 120/2012

Преземи

II - Подзаконски акти за биоцидни производи

Правилник за начинот на класификација, пакување и означување на биоцидните производи

Преземи

Правилник за Листата на активните супстанции за вклучување во биоцидни производи, Листата за вклучување во нискоризични производи и Листата на базични супстанции, типот на биоцидните произвоси, како и нивниот опис Сл. Весник на РМ бр. 106/2012

Преземи

П Р А В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕТО НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА СТАВАЊЕ НА БИОЦИДНИ ПРОИЗВОДИ ВО ПРОМЕТ

Преземи

Правилник за начинот на евалуација на досиејата за биоцидните производи

Преземи

Правилник за начинот на евалуација на досиејата за биоци; Службен весник на РМ бр.75/2010

Преземи

Подзаконски акти од законот за прекурзори

Правилник за податоците кои треба да ги содржи годишниот извештај на операторите кои вршат промет со прекурзори

Преземи

Правилник за формата, содржината и начинот на издавање на образецот за предизвозно информирање

Преземи

Правилник за содржината на барањата за дозвола за увоз, извоз, транзит и транспорт на прекурзори и образецот на дозволите за увоз, извоз, транзит и транспорт на прекурзори

Преземи

Правилник за содржината на барањето за вршење промет со прекурзори, содржината на образецот за издавање на одобрението и начинот на издавање на одобрението за вршење на промет со прекурзори

Преземи

Правилник за формата и содржината на изјавата за конкретна намена на прекурзорот

Преземи

Листа на земји кои бараат да бидат известени за планираниот извоз на прекурзори од Република Македонија на нивна територија

Преземи

Национални подзаконски акти

Правилник за вршење промет со опасни хемикалии

Преземи

Правилник за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за издавање на одобрение за ставање во промет на биоцидни производи, односно за обнова на одобрението

Преземи

Правилник за производство на опасни хемикалии

Преземи

Правилник за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за издавање дозвола за производство на токсични хемикалии и нивните прекурзори, како и работа со капацитети за хемиско производство за целите кои не се забранети

Преземи

Правилник за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за издавање дозвола за увоз, извоз и транзит на токсични хемикалии и нивните прекурзори за целите кои не се забранети

Преземи

Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на дозвола за производство на токсични хемикалии и на нивните прекурзори, како и работа со капацитети за хемиско производство за целите кои не се забранети

Преземи

Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на дозвола за увоз, извоз и транзит на токсични хемикалии и нивните прекурзори за целите кои не се забранети

Преземи

Правилник за висината на средствата за реализација на активностите и надоместоците што се плаќаат во постапките што се водат согласно законот за хемикалии „Сл.Весник на РМ„ бр.84/2011

Преземи

III - Подзаконски акти за детергенти

Правилник за податоците за содржината на детергентите кои треба да бидат наведени на пакувањето, како и општите и посебните правила на означување на пакувањето на детергентите „Сл. Весник на РМ„ бр. 84/2011

Преземи

Правилник за листата на податоците за содржината на детергентите „Сл.Весник на РМ„ бр.84/2011

Преземи

Правилник за методите за утврдување на биоразградливоста на површинско активните супстанции во детергентите, како и референтните методи за испитување и анализа на детергентите „ Сл. Весник на РМ„ бр. 74/2011

Преземи

IV - Подзаконски акти за увоз-извоз на особено опасни хемикалии/Ротердамската конвенција

Правилник за образецот на барањето за вршење на дејност промет со особено опасни хемикалии, образецот на барањето за издавање дозвола за употреба на особено опасни хемикалии, образецот на дозволата за вршење на дејност промет со особено опасни хемикалии и

Преземи

Правилник за начинот на водењето на евиденцијата за прометот со особени опасни хемикалии Сл. Весник на Р.М. бр. 156/11

Преземи

Правилник за утврдување на превентивните мерки за безбедно чување и складирање на особено опасните хемикалии Сл. Весник на Р.М. бр.156/11

Преземи

Правилник за случаите во кои се спроведува постапка на предходно известување, случаите во кои не е потребно натамошно спроведување на постапката на претходно известување, содржината на известувањата за извос и документите кои се доставуваат заради спровед

Преземи

Правилник за случаите во кои се спроведува PIC постапката и содржината на барањето за спроведување на PIC постапката „ Сл. Весник на РМ „ бр. 82/2011

Преземи

Список на Земјите- членки на Ротердамската конвенција кои бараат информации за транзит на хемикалии и содржина на тие информации „ Сл. Весник на РМ „ бр. 82/2011

Преземи

Список на опасни хемикалии и производи чиј извоз е забранет „ Сл. Весник на РМ „ бр. 82/2011

Преземи

V - Подзаконски акти